Kvalitetspolicy

Vi skall ge våra Kunder god service och leverera tjänster och produkter inom Fastighetsförvaltning, Fastighetsskötsel och Byggprojekt, av hög och rätt kvalitet med hög tillgänglighet och rätt servicenivå genom att:

  • Vara lyhörda och flexibla genom noggrann planering vid genomgång från underlag/order/avtal till tjänstens utförande.
  • Följa med i utvecklingen i fastighetsbranschen, kontinuerligt investera i väl strukturerat och underhållet IT-stöd samt i våra Medarbetares kompetens.
  • Regelbundet göra kvalitetsuppföljning av utförda tjänster. Om det skulle påträffas brister, skall dessa åtgärdas snarast.
  • Ledningen ser till att denna Kvalitetspolicy är känd i bolaget och att arbeta med ständig förbättring av ledningssystemet, skapa och vidmakthålla resurser för efterlevnad och kontroll, samt se till att minst följa gällande lagkrav.

För att kunna leverera en god service så strävar vi efter att i löpande dialog med Kunder, Medarbetare och Leverantörer, ständigt bli bättre på att tillgodose Kundernas behov och sätta dessa i centrum av vår verksamhet.