Closeup of a branch of pink cherry bloom

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår Miljöpolicy utgör grunden för vårt ekologiska tänkande, vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som ska förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

  • Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
  • Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma mot miljön.
  • Marknadsföra Förvaltningstjänster, Fastighetsskötsel och Byggprojekt med bästa miljöegenskaper.
  • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra Kunder och vid behov också med miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.
  • Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  • Uppfylla vår Miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål.
  • VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av oss samt att den är tillgänglig för allmänheten.