Arbetsmiljöpolicy

Vår Arbetsmiljöpolicy skall medvetet arbeta för att skapa trivsel, engagemang och möjligheter för personlig utveckling genom att:

  • Vi inte bara ska uppfylla myndigheternas minimikrav d v s arbetsmiljölagstiftning och föreskrifter, utan vår arbetsmiljö skall även vara så bra, säker och jämställd att alla trivs, kan och vill arbeta kvar till sin pension.
  • Arbetsmiljön ska präglas av respekt och förtroende för varandra i samråd i en öppen dialog. Ingen form av trakasserier accepteras.
  • Varje Medarbetare skall visa personligt ansvar för sin egen och andra medarbetares hälsa genom att följa våra arbetsmiljöregler och påpeka förbättringar och brister för snabb korrigering..
  • Alltid förbättra arbetsmiljön genom Medarbetarnas Förbättringsförslag, systematiskt arbetsmiljöarbete samt genom internrevisioner.
  • Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljöarbete.
  • Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt.
  • Ledningen skyddar alltid våra Medarbetare/Arbetstagare från repressalier när de rapporterar incidenter, faror, risker och möjligheter.
  • VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Arbetsmiljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av oss samt att den är tillgänglig för allmänheten.